สำหรับผู้ที่ไม่มี Program Acrobat
Download Program
     

     
 

โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เทศบาลตำบลกระหวัน    ร่วมกับ    สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

                   จัดอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับราษฎรในตำบลโดยจัดโครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา”   ในระหว่างวันที่  ๒๖ - ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕    สำนักงานเทศบาลตำบลกระหวัน  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ทักษะ และความชำนาญในการกรีดยางพารา  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

                  ทั้งนี้ได้กำหนดจัดพิธีเปิดการอบรมในวันที่   ๒๖  มีนาคม   ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐  น.    หอประชุมเทศบาลตำบลกระหวัน                                             

                    เทศบาลตำบลกระหวัน  โดยสำนักปลัดเทศบาล  จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมดังกล่าวให้ประชาชนในตำบลกระหวัน  รวมทั้งตำบล/อำเภอใกล้เคียงได้ทราบโดยทั่วกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระหวันต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี 2560
แจ้งเตือนโรคไหม้ข้าว
ประกาศเทศบาลตำบลกระหวัน เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางกำหนดการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา3ปี(2560-2562)และแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ2559
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2559
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ทต.กระหวัน ปีพ.ศ.2559
7 สิงหาคมนี้ ขอเชิญูผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 17 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

 
     
หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd